دلگيرم که سرماي دوري ات ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
هربار مي گويم :دوستت دارم ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
هر اتفاق بدي ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
امشب زني آنقدر سردش مي شود( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
به غرورم کاري نداشته باش( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
شنيده ام معشوقه ات شده ام( منیره حسینی - سه شنبه 19 اسفند 1393
در مي زنم اسمت را با صداي بلند صدا( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
کسي چه ديده است خنجري که از پشت( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
خون من پر شده از کمبود زندگي( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
چرا بنويسم ؟ مگر يک ماهي خسته ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
برو فقط بـــــــــــــــــــرو( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
من هيچکس را کنارخودم ندارم ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
همين که مي روي از سر کوچه( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
زن بود و شانه هايش ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
دکتر گواهي داد : خنده براي تو از( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
هرشب با گلي مصنوعي ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
در زندگي ام قله هاي زيادي را کشف کرده ام ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
نيستي و هر روزرد بوسه هايت کمرنگ ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
با کناري ات ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
تو در را باز کن ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
امشب به سلامتي هر کسي که تنهاست( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
و تنهايي همين گوشه و کنار( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
نگاه کردن به آسماني که درست( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
تمام راه به تو فکر مي کردم ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
من به جنون خودم مشکوکم ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
هربار باران باريد ( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
درک کردن يک زن( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
هر شب به تو فکر مي کنم( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
صدايم را به درونم مي ريزم( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
هر صبح به اين سو و آن سو مي دود( منیره حسینی ) - سه شنبه 19 اسفند 1393
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد