پیچک ( منیره حسینی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- دلگيرم که سرماي دوري ات ( منیره حسینی )
- هربار مي گويم :دوستت دارم ( منیره حسینی )
- هر اتفاق بدي ( منیره حسینی )
- امشب زني آنقدر سردش مي شود( منیره حسینی )
- به غرورم کاري نداشته باش( منیره حسینی )
- شنيده ام معشوقه ات شده ام( منیره حسینی
- در مي زنم اسمت را با صداي بلند صدا( منیره حسینی )
- کسي چه ديده است خنجري که از پشت( منیره حسینی )
- خون من پر شده از کمبود زندگي( منیره حسینی )
- چرا بنويسم ؟ مگر يک ماهي خسته ( منیره حسینی )
- برو فقط بـــــــــــــــــــرو( منیره حسینی )
- من هيچکس را کنارخودم ندارم ( منیره حسینی )
- همين که مي روي از سر کوچه( منیره حسینی )
- زن بود و شانه هايش ( منیره حسینی )
- دکتر گواهي داد : خنده براي تو از( منیره حسینی )
- هرشب با گلي مصنوعي ( منیره حسینی )
- در زندگي ام قله هاي زيادي را کشف کرده ام ( منیره حسینی )
- نيستي و هر روزرد بوسه هايت کمرنگ ( منیره حسینی )
- با کناري ات ( منیره حسینی )
- تو در را باز کن ( منیره حسینی )
- امشب به سلامتي هر کسي که تنهاست( منیره حسینی )
- و تنهايي همين گوشه و کنار( منیره حسینی )
- نگاه کردن به آسماني که درست( منیره حسینی )
- تمام راه به تو فکر مي کردم ( منیره حسینی )
- من به جنون خودم مشکوکم ( منیره حسینی )
- هربار باران باريد ( منیره حسینی )
- درک کردن يک زن( منیره حسینی )
- هر شب به تو فکر مي کنم( منیره حسینی )
- صدايم را به درونم مي ريزم( منیره حسینی )
- هر صبح به اين سو و آن سو مي دود( منیره حسینی )
- دلم که مي گيرد باران مي بارد( منیره حسینی )
- تمام روز با فکر کسي راه مي روم( منیره حسینی )
- چه فرق مي کند چشم هايم ( منیره حسینی )
- ترسيدم دست بردم توي آينه( منیره حسینی )
- از خواب سنگين تو ( منیره حسینی )
- آهاي زندگي که در را به روي آغوش ( منیره حسینی )
- آخرين روز تابستان يادهايي با من مي ميرند( منیره حسینی )
- دارم با ترس به اون عدد روي کيک نگاه مي کنم( منیره حسینی )
- سرت را بالا بگير( منیره حسینی )
- حق داري از حسادت بميري( منیره حسینی )
- لعنت به من آنقدر بزرگ شده ام( منیره حسینی )
- چه فرقي مي کنه ( منیره حسینی )
- آمدچرخيد عطر تنش در خانه ام پيچيد ( منیره حسینی )
- اين کتاب از يک شکست عشقي برگشته است( منیره حسینی )
- ومنيره يعني هر نقطه ي روشن اين دنيا ( منیره حسینی )
- من مادر بدي هستم ( منیره حسینی )
- من هم يک زنم با وحشتي ازهردست( منیره حسینی )
- باورم نمي شود پيراهنت را که عوض کرده اي ( منیره حسینی )
- مــن گــريــه مــي كنــم( منیره حسینی )
- و زني که شکسته تر از قبل ( منیره حسینی )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد